Korduma kippuvad küsimused

Millal tee-ehitus algab?

Praegu on käimas planeerimisprotsess. Planeeringu kehtestamisega määratakse teelõigu terviklik lahendus, mida on planeeritud ellu viia väiksemate lõikude kaupa lähtudes riigi rahalistest võimalustest ja vajadusest tõsta liiklusohutust olemasoleval maanteel. Eeldatavasti jõutakse esimeste objektide ehitamiseni ca 10 aasta pärast.

Kuidas tee-ehitust finantseeritakse?

Maanteelõigu ehitamine toimub etapiviisiliselt peamiselt Euroopa Liidu vahenditest ja vastavalt riigi finantsvõimalustele.

Miks ei laiendata lihtsalt olemasolevat trassi?

Kas laiendada olemasolevat teed või ehitada uus, sõltub riigi eriplaneeringu tulemusest. Riigi eriplaneeringu koostamise käigus visandatakse ja võrreldakse erinevaid alternatiivseid maanteetrassi asukohti. Üks võimalus on see, et uue maantee ehitusel kasutatakse võimalikult palju ära olemasolevat teed. Enne on aga vaja analüüsida, mis mahus ja lõikudes on see võimalik. Leidmaks sellele küsimusele parim lahendus, uuritakse planeerimise etapis mõju elanikele ja keskkonnale.

Kuidas ja millal saab kaasa rääkida?

Koostööd tehakse erinevate ametiasutustega ja kaasatakse kõiki huvitatud isikuid kogu planeerimisprotsessi vältel. Enda huvist on võimalik meile teada anda, kui sisestate oma meiliaadressi “Ole kursis” rubriigis. Oleme praegu etapis, kus koostatakse plaaneeringu lähteseisukohad ja mõjude hindamise programm. See dokument kirjeldab põhimõtted, millest planeerimisprotsessis lähtutakse, kirjeldab esmased vajalikud uuringud ning määratleb eeldatavad mõjud, mis planeeringu ja ehitamisega kaasneda võivad. Nende materjalide koostamisel saab kaasa rääkida avaliku väljapaneku ja arutelude käigus, mille kohta leiab infot kohtumiste ajakavast.

Kas uus maantee võib minna läbi minu maa?

Tee kavandamisel püütakse vältida hooneid, õuealasid, kalmistuid, looduskaitsealasid. Teelõigu võimalikke asukohti hakatakse visandama ja võrdlema alles asukohavaliku etapis. Kuna praeguses etapis ei ole veel teada, kus teelõik paiknema hakkab, ei ole ka teada, keda see otseselt puudutada võib.

Mis on riigi eriplaneering?

See on planeering, mille peamiseks ülesandeks on riigi jaoks oluliste ehitiste rajamiseks sobivaima asukoha valimine. Loe lisaks.